Kategorie
Novinka

Hadonoš - oba díly SLEVA

Naše cena: 495.00 Kč

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.bionebe.eu provozovaném Bionebe e-shop Ing. Vladislava Nebeská, Masarykova 66, Ústí nad Labem, PSČ 40001 IČ - 75213095 Č.j.ŽO/U5898/2009/Luč.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Bionebe e-shop Ing. Vladislava Nebeská jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí, je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Kupující může zrušit objednávku, než je zboží odevzdáno dopravci k přepravě.

Kupující sám nemá možnost objednávku zrušit - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího).

Internetový obchod na stránkách bionebe.eu obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

Prodávající se zaručuje, že osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.

Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu.

Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné zjevné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu do 14 dnů. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely identifikace kupujícího vedoucí ke správnému a včasnému vyřízení objednávky.

Doprava

Při objednávce nad 800 Kč je doprava zdarma.
V ostatních případech účtujeme dopravné a balné do max výše 100,- Kč/zásilka. V případě, že si zákazník nepřevezme či nevyzvedne objednané zboží u přepravce (Česká pošta), a bude posléze požadovat opětovné zaslání, bude k zakázce znovu účtováno dopravné 100 Kč vč. DPH (druhé zaslání), a to i v případě, že zakázka převyšuje částku 800 Kč.
Výše uvedené podmínky platí pro zasílání po celé České republice.

Dodací lhůta zásilky u dobírky je do druhého pracovního dne od odeslání informačního e-mailu o kompletně připravené zásilce již na adresu zákazníka (nikoli k nám na sklad). Snažíme se o co nejkratší expedici.

Pokud je zboží skladem, odeslání zásilky na adresu uvedenou v objednávce probíhá zpravidla ještě v den objednávky, nejpozději však následující den. Při platbě předem odesíláme zásilky ihned, jakmile je platba připsána na náš účet. Zákazník je vždy o připsané platbě informován e-mailem. V případě delšího odeslání než je zde uvedeno bude zákazník telefonicky kontaktován.

Zboží označené jako "Dodáváme do 7 dnů" dodáváme nejzpozději 7. den od přijetí objednávky na dobírku nebo připsání platby na náš účet. Zásilku odesíláme kompletní. Pokud je tedy některý z objednaných produktů dodáván do 7 dnů, vstahuje se tato lhůta na celou objednávku.

Způsob platby

Zákazník má možnost vybrat si ze dvou způsobů úhrady, a to buď zasláním na dobírku nebo převodem částky uvedené v objednávce na č.ú. 43-4880440247/0100 Komerční banka.

Při objednávce nad 10 000,- Kč je možné zvolit pouze platbu předem na účet.

Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. V této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu vyrozumění, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.

Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury.

Při splnění všech podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze kupujícímu složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejdéle však do 30 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případě nedodání kompletního zboží prodávajícímu, nebo bude-li zboží poškozeno nebo opotřebováno, má prodávající nárok na náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží.

Prodávající má nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží dle §53 odst. 10, obanský zákoník.

Reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky, tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího). Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu nebo záruční list. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit nejlépe do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej faktura. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Záruka

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční doba je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.bionebe.eu , v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost dne 1. ledna 2015. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.